• A-2 ~Double Arch Rubber Expansion Joint

    A-2 ~ מפרק הרחבת גומי קשת כפול

    משתמשים במוצרי קשת כפולה במקום בו יש צורך בתנועה רבה יותר. אם לחץ הצנרת גבוה בהרבה, יש להרכיב ברגים מחוזקים יחד עם אוגנים. שכבת חיזוק של המפוח על ידי כבלי ניילון ובשני קצוותיה על ידי טבעות תיל פלדה מוקשות. אוגני הפלדה הצפים נקדחים על פי תקני DIN, ANSI, BS, JIS ותקנים אחרים.