"Attestation de conformité sanitaire" (ACS) אישור צרפת הוחל באוגוסט 2020.

"Attestation de conformité sanitaire" (ACS) הוא אישור מי שתייה צרפתי המדגים את התאמתם של מוצרים שיבואו במגע עם מים המיועדים למאכל אדם.

באוגוסט 2020, בהתבסס על דרישת הקונה, סידרנו את אישור ה- ACS, אנשינו עובדים כעת על דגימות גומי. עד עכשיו הכל מסתדר. אנו נעדכן את תוצאת הבדיקה לאחר שתסיים.


זמן הודעה: 06-202020