יישומים

תחנת כוח

טיפול בשפכים

הגנת אש

תחנת דלק

נֵפט

מערכת Hvac